Αρχική
Σχετικά με μας
Καταστατικό AthensMBA Alumni

Καταστατικό AthensMBA Alumni

Καταστατικό του Σωματείου υπό την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – AthensMBA»

Άρθρο 1. Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται σωματείο από αυτούς που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του διαπανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών διοίκηση επιχειρήσεων – AthensMBA το οποίο διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AthensMBA» και με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2. Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι:

α) Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ελεύθερης διακινήσεως κοινωνικών, πολιτικών φιλοσοφικών ιδεών.
β) Η διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, εκδόσεων εντύπων, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
γ) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών καθώς και διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, κλπ.
δ) Η συνεργασία με ανάλογες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού
ε) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών κλπ

Άρθρο 3. Μέλη

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι είναι φοιτητές και απόφοιτοι του Διαπανεπιστημιακού ΠρογράμματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Για να γραφτεί κάποιος τακτικό μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή του, σε απόρριψη της αιτήσεως το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση που αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή ή μη.

Τα επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση Γενικής Συνελεύσεως άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάσθηκαν για τους σκοπούς ή βοήθησαν την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου (καθηγητές, επιστημονικοί συνεργάτες, ΔΕΠ κλπ). Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όμως δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Άρθρο 4. Εγγραφή – Διαγραφή – Αποβολή

Η εγγραφή των μελών του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Κάθε μέλος του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του με έγγραφη παραίτησή του απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποβολή των μελών γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης και αφορά μέλος το οποίο ενήργησε εκτός των πλαισίων του καταστατικού προς διάλυση του Σωματείου ή αποτυχία συγκεκριμένων σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 5. Δικαιώματα μελών – Υποχρεώσεις

Κάθε μέλος με την εγγραφή του καταβάλει το ποσόν των δρχ 10.000. Η ετήσια εισφορά των μελών ορίζεται στο ποσό των δρχ. 8.000. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για κάθε οικονομικό έτος ή και για μεγαλύτερη περίοδο.

Τα μέλη έχουν όλα τα αναγνωριζόμενα από το νόμο δικαιώματα στα μέλη του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου.

Η άσκησή τους όμως προϋποθέτει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι στο Σωματείο π.χ. να εκλέγουν και να εκλέγονται κλπ.

Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να υπακούουν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 6. Πόροι του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου

 • Δικαίωμα εγγραφής και ετήσια εισφορά των μελών

 • Οι προαιρετικές και εκούσιες εισφορές των μελών

 • Δωρεές, ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, εισπράξεις, από γιορτές εκδρομές, χοροεσπερίδες και λαχειοφόρες αγορές, ή άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου.

 • Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Άρθρο 7. Οικονομικός έλεγχος

Ο έλεγχος των εσόδων-εξόδων του Σωματείου διακρίνεται σε ετήσιο και σε έκτακτο, είναι δε τυπικός και ουσιαστικός.

Ο έλεγχος αναφέρεται στα έσοδα και την προέλευσή τους και στις δαπάνες. Γίνεται από την ελεγκτική επιτροπή του παρόντος καταστατικού.

Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνο, καθώς και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών και αφορούν το διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, πλην της πρώτης χρήσης που αρχίζει μετά την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 8. Όργανα του Σωματείου

Όργανα της Διοίκησης του Σωματείου είναι :

 • Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου (σε συντομία Γ.Σ.)

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (Δ.Σ.)

 • Η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου (ΕΛ.ΕΠ.)

Άρθρο 9. Γενική συνέλευση – Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Έχει γενική και αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και υποβάλλεται σ’ αυτό κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Δύναται να εξαφανίζει ή να τροποποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΕΛ.ΕΠ. εφόσον δεν είναι σύμφωνες με το παρόν Καταστατικό.

Στην αρμοδιότητα της Γ. Σ. μεταξύ των άλλων ανήκουν:

 • Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού της του Δ.Σ. και της ΕΛ.ΕΠ.

 • Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.

 • Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της και της ΕΛ.ΕΠ. από κάθε ευθύνη.

 • Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. της Εφορευτικής Επιτροπής και της ΕΛ.ΕΠ. του Σωματείου.

 • Να τροποποιεί το Καταστατικό.

 • Να έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων της Διοίκησης

 • Να διαγράφει οριστικά μέλος του Σωματείου.

 • Να μεταβάλει το σκοπό του Σωματείου.

 • Να παίρνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων που είναι οπωσδήποτε τα μισά συν ένα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη

 • Η Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκλέγει το Προεδρείο αυτής δηλ. Πρόεδρο ο οποίος προεδρεύει της Γ.Σ. και το Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά.

Άρθρο 10. Γενική συνέλευση

Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου οπότε ονομάζεται τακτική. Έκτακτα δε οπότε ονομάζεται έκτακτη όταν αποφασίζει τούτο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου με έγγραφη αίτησή τους στην οποία περιέχονται και τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αρνείται ή δεν συγκαλέσει αυτή εντός μηνός μπορούν να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. και μόνα του μετά την πάροδο ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αιτήσεώς των.

Η γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη εγγράφως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει τον χρόνο και τόπο όπου θα συνεδριάσει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Επίσης το χρόνο και τόπο της επαναληπτικής λόγω τυχόν μη επιτεύξεως απαρτίας Γ.Σ. με τα αυτά εννοείται θέματα ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 11. Θέματα ημερήσιας διατάξεως Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα αρκεί να αναφέρεται στην πρόσκληση ως θέμα ημερησίας διατάξεως. Για θέματα που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση η Γ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίσει εκτός αν παρίστανται όλα τα μέλη και δεν αντιλέγει για τη συζήτησή του κανένα μέλος.

Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

 • Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. Διαχειριστικός απολογισμός Δ.Σ. Οικονομικός ισολογισμός και προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων του επομένου έτους με την επιμέλεια το Δ.Σ.
 • Έκθεση του γενομένου ελέγχου από την ΕΛ.ΕΠ.
 • Συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων.
 • Έγκριση με ψηφοφορία της εκθέσεως πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ. του οικονομικού ισολογισμού και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και της εκθέσεως της ΕΛ.ΕΠ. και τέλος απαλλαγή της μέχρι την ημέρα αυτή ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και της ΕΛ.ΕΠ.
 • Οποιοδήποτε άλλο θέμα ζητήσει εγγράφως το ένα δέκατο (1/100 των ταμειακώς εντάξει μελών πριν αποσταλεί η πρόσκληση για τακτική Γ.Σ.
 • Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. με τη λήξη της θητείας του.

Στην έκτακτη Γ.Σ. τα θέματα ημερησίας διατάξεως καθορίζονται κατά την κρίση του Δ.Σ. ή του Προέδρου ή εκείνων που την συγκαλούν σύμφωνα με το αρ. 9 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12. Καθήκοντα Δ.Σ. πριν τη Γ.Σ.

Τα τακτικά μέλη μπορούν και την ημέρα της Γ.Σ. και πάντως πριν την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής να εκπληρώσουν τις προς το Σωματείο Οικονομικές τους υποχρεώσεις και για τούτο πρέπει να φροντίσει το Δ.Σ. αναλόγως.

Τα μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση του ετησίου ισολογισμού και προτεινομένου από το Δ.Σ. προϋπολογισμού γι’ αυτό πρέπει το Δ.Σ. να έχει στη διάθεσή του αντίγραφα του ισολογισμού και προτεινομένου προϋπολογισμού τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας συνεδριάσεως της Γ.Σ.

Ο ισολογισμός και προϋπολογισμός πρέπει κατά το δυνατόν να περιλαμβάνει αναλυτικά τις σχετικές εγγραφές ώστε τα μέλη να κατατοπίζονται επαρκώς.

Άρθρο 13. Συγκρότηση Γ.Σ. – Απαρτία

Η συνεδρίαση της Γ.Σ. αρχίζει με την εκλογή προεδρείου το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο Γ.Σ., τον Γραμματέα και ένα Έφορο.

Μέχρι την εκλογή του προεδρείου καθήκοντα προέδρου της Γ.Σ. εκτελεί ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ο οποίος στη συνέχεια παραδίδει στο προεδρείο της Γ.Σ. τον από Δ.Σ. καταρτισμένο κατάλογο των ταμειακώς εντάξει μελών δηλ. των εχόντων ψήφο. Αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων από το προεδρείο αρχίζει η συνεδρίαση της Γ.Σ. αφού διαπιστωθεί πρώτα η ύπαρξη απαρτίας.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και λήψη των εργασιών της, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο γραμματέας της Γ.Σ. τηρεί τα πρακτικά της (σε ειδικό βιβλίο που στο τέλος παραδίδεται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη). Ο Έφορος της Γ.Σ. εποπτεύει τις ψηφοφορίες τις διαλογές των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων από το γραμματέα.

Το προεδρείο αυτό εκτελεί δηλαδή και καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη μελών Δ.Σ. και ΕΛ.ΕΠ.

Τα πρακτικά των εργασιών της Γ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μέλη του προεδρείου της Γ.Σ.

Μέλη του προεδρείου κατά τις αρχαιρεσίες δεν μπορούν να εκλεγούν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και ΕΛ.ΕΠ.

Άρθρο 14. Απαρτία – Αποφάσεις Γ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις

Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και σε τόπο και χρόνο καθορισμένο από την αρχική πρόσκληση (χωρίς νέα πρόσκληση) και βρίσκεται πλέον σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση των χειρών εκτός από την περίπτωση των αρχαιρεσιών (για ανάδειξη Δ.Σ. και ΕΛ.ΕΠ. ) η οποία εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων.

Ειδικά στις περιπτώσεις της ανακλήσεως των μελών του Δ.Σ. και ΕΛ. ΕΠ. της διαγραφής μέλους του Σωματείου, τροποποιήσεως του καταστατικού ή διαλύσεως του Σωματείου απαιτείται για απαρτία παρουσία τω δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Για λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου, απαιτείται συναίνεση όλων των μελών του Σωματείου με δυνατότητα η συναίνεση των απόντων να δίνεται εγγράφως εφόσον δεν υπερβαίνει το 1/10 των μελών.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 15. Προετοιμασία αρχαιρεσιών

Για την προετοιμασία των εκλογών τηρούνται και οι εξής διατάξεις :

Η πρόσκληση προς τα μέλη της Γ.Σ. πρέπει να ορίζει προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβάλλονται προς το Δ.Σ. οι έγγραφες αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. ή την ΕΛ.ΕΠ. ώστε εγκαίρως το Δ.Σ. να καταρτίσει ψηφοδέλτια.

Οι εκλογές διενεργούνται ημέρα Κυριακή ή άλλη το απόγευμα και η Γ.Σ. πρέπει να συγκαλείται αναλόγως.

Στην πρόσκληση ορίζονται τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως κατά σειράν Έκθεση πεπραγμένων, διαχειριστικού απολογισμού, προϋπολογισμού του Δ.Σ., έκθεση από την ΕΛ.ΕΠ. ελέγχου, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και ΕΛ.ΕΠ. από πάσης ευθύνης και τέλος αρχαιρεσίες.

Στις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν πλήρως τα ατομικά στοιχεία τους.

Δικαίωμα »εκλέγειν» και »εκλέγεσθαι» έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των υποψηφίων μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική των επωνύμων τους σειρά.

Τα ψηφοδέλτια μπορεί να είναι κοινά και για το Δ.Σ. και για την ΕΛ.ΕΠ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταχωρούνται τα ονόματα των υποψηφίων για την ΕΛ.ΕΠ. μετά τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. όσο και εκείνη των μελών της ΕΛ.ΕΠ. Προκήρυξη και εξαγωγή αρχαιρεσιών τόσο για το Δ.Σ. όσο και για ΕΛ.ΕΠ. γίνεται ταυτοχρόνως. Η θητεία δηλαδή της ΕΛ.ΕΠ. είναι ίδια με αυτή του εκλεγέντος Δ.Σ.

Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα για το ψηφοδέλτιο του Δ.Σ. και του ΕΛ.ΕΠ.

Μέλη του προεδρείου κατά τις αρχαιρεσίες δεν μπορούν να εκλεγούν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και ΕΛ.ΕΠ.

Άρθρο 16. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών

Αφού συζητηθούν όλα τα θέματα ημερησίας διατάξεως αρχίζει αμέσως η ψηφοφορία τηρουμένων των εξής διατάξεων:

Το προεδρείο της Γ.Σ. εκτελεί παράλληλα και χρέη εφορευτικής επιτροπής.

Η χρονική διάρκεια και το πρόγραμμα ψηφοφορία καθορίζονται από το προεδρείο, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

Τηρείται κατάλογος-πρωτόκολλο ψηφισάντων στον οποίο υπογράφουν τα μέλη που ψηφίζουν.

Οι σταυροί προτιμήσεως δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τον αριθμό των εκλεγομένων για κάθε όργανο (Δ.Σ. η ΕΛ.ΕΠ.)

Το πρακτικό διαλογής καταχωρείται αυτούσιο στο βιβλίο συνεδριάσεων της Γ.Σ.

Το προεδρείο ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες κατά σειρά και ξεχωριστά για κάθε όργανο.

Ο πρόεδρος αφού τελειώσει η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο και καταχωρηθούν τα αποτελέσματα στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. Τέλος κλείνεται το πρακτικό της Γ.Σ. το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη του προεδρείου της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 17. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου με μυστική ψηφοφορία.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής (2).

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός οκτώ (8) ημερών συγκαλούμενο από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο.

Εκλέγει δε τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία 1) Πρόεδρο, 2) Αντιπρόεδρο 3) Γ. Γραμματέα 4) Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα 5) Ταμία 6) Έφορο 7) Τακτικό Μέλος.

Άρθρο 18. Αρμοδιότητες – Ενέργειες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του, διορίζει το αναγκαίο κάθε φορά προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σωματείου και παύει αυτό όταν δεν είναι αναγκαίο.

Συντάσσει τον ισολογισμό και τον απολογισμό διαχειρίσεως και υποβάλλει αυτούς προς ψήφιση και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς του Σωματείου όπως αυτοί διαμορφώνονται με το παρόνΚαταστατικό.

Το Δ.Σ. του Σωματείου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται από το Γ. Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Όσα μέλη διαφωνούν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους στα πρακτικά.

Το Δ.Σ. συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν παραστεί ανάγκη. Συνεδριάζει δε πάντα ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση του Προέδρου και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις συγκαλείται την ιδία μέρα με κάθε πρόσφορο μέσο.

Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις του.

Σε περίπτωση απουσίας τους οφείλουν να ενημερώνονται για όλες τις αποφάσεις που πάρθηκαν και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τομέα ευθύνης τους.

Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις τακτικές Γ.Σ. των μελών του Σωματείου Η λογοδοσία αφορά το Διοικητικό απολογισμό από το χρονικό διάστημα της προηγουμένης τακτικής Γ.Σ. μέχρι την ημέρα που συγκαλείται η επομένη. Η παραπάνω λογοδοσία γίνεται ενώπιον της έκτακτης Γ.Σ. με θέμα »προκήρυξη εκλογών » ή »λογοδοσία».

Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να αναθέτει σε ικανά μέλη του σωματείου (μεμονωμένα ή επιτροπές) ορισμένες εργασίες σχετικές με το έργο και τους σκοπούς του Σωματείου. Η παύση και αντικατάσταση των ανωτέρω ατόμων γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

Οι ανωτέρω οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις οδηγίες ή τις εντολές του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου και των τμημάτων κλπ. στους οποίους περιλαμβάνονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των οργάνων του, σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Νόμους.

Οι κανονισμοί αυτοί υποβάλλονται από το Δ.Σ. στη Γ.Σ. προς έγκριση.

Άρθρο 19. Παραίτηση – Έκπτωση συμβούλων

Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί με έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. χωρίς άλλη διατύπωση. Τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος από τους επιλαχόντες.

Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή από δέκα (10) διαδοχικές έστω και δικαιολογημένα, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του.

Τη θέση εκείνων των μελών που κηρύσσονται έκπτωτα ή παύονται από τη Γ.Σ. όσο και εκείνων που θεωρούνται ως παραιτηθέντα καταλαμβάνει ο πρώτος από τους επιλαχόντες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες να καταλάβουν τις θέσεις που εκκενώθηκαν εκλέγονται από το Δ.Σ. νέοι σύμβουλοι εκ των τακτικών μελών του Σωματείου.

Αυτή η δυνατότητα αφορά εκλογή το πολύ δύο (2) συνολικά μελών του Δ.Σ. και ουδέποτε της ΕΛ.ΕΠ.

Άρθρο 20. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

 • Εκπροσωπεί το Σωματείο στα Δικαστήρια, Δημόσιες Υπηρεσίες και σε πάσης φύσεως Δημόσιες Αρχές και σε όλες τις με τρίτους σχέσεις του Σωματείου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις εργασίες του Σωματείου και τη διαχείριση του Ταμείου προσυπογράφων με τον ταμία εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.
 • Υπογράφει τα έγγραφα του Σωματείου τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται πάντοτε από το Γενικό Γραμματέα.
 • Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, δίδει το λόγο στον αιτούντα και αφαιρεί το λόγο από τον παρεκτραπέντα, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα αυτών.
 • Έχει την ανώτατη εποπτεία του Σωματείου, φροντίζει δια την τήρηση του Καταστατικού, των Νόμων και των αποφάσεων του Δ.Σ. και Γ.Σ.

Άρθρο 21. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, όταν αυτός απουσιάζει ή έχει κάποιο κώλυμα. Μπορεί το Δ.Σ. να αναθέσει ορισμένα καθήκοντα εις τον Αντιπρόεδρο χωρίς όμως να περιορίσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 22. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Ο Γ. Γραμματέας συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διοίκηση του Σωματείου και τα πρακτικά του Δ.Σ.

Φυλάει το αρχείο του Σωματείου και τη σφραγίδα, τηρεί τα μητρώα των μελών, τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τηρεί το Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία του Σωματείου.

Στα καθήκοντά του ο Γ. Γραμματέας βοηθείται και αναπληρώνεται από τον Έφορο.

Άρθρο 23. Ο Ταμίας του Σωματείου

Ο Ταμίας του Σωματείου έχει την ευθύνη της διαχειρίσεις των εσόδων και εξόδων του Σωματείου. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Σωματείου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα παραστατικά στοιχεία εσόδων-εξόδων δηλαδή τις αποδείξεις κλπ.. Μεριμνά για την είσπραξη των ετησίων συνδρομών καθώς και την πληρωμή των δαπανών και τηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα παραστατικά στοιχεία των πληρωμών και των εισπράξεων. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε τριμήνου συντάσσει κατάσταση εσόδων – εξόδων του προηγουμένου, στην οποία αναγράφονται όλες οι χρηματικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου και την υποβάλλει στο Δ.Σ.

Ενεργεί τις δοσοληψίες με τις Τράπεζες και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. Καταθέτει τα χρήματα του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων.

Συντάσσει με τον Πρόεδρο τον προϋπολογισμό του κάθε έτους και μετά της εγκρίσεως υπό του Δ.Σ. υποβάλλονται για έγκριση και στην Τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 24. Έφορος

Ο Έφορος είναι υπεύθυνος στα την τήρηση της τάξεως εν γένει στο Σωματείο και προΐσταται όλων των εκδηλώσεων του Σωματείου.

Άρθρο 25. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος.

Άρθρο 26. Τακτικά μέλη

Σε περίπτωση που κωλύεται κάποιος εκ των αναπληρωτών τα καθήκοντά του θα ασκεί το Τακτικό Μέλος.

Άρθρο 27. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Η ΕΛ.ΕΠ. είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά τις εκλογές για ανάδειξη του Δ.Σ. Η θητεία της είναι η ιδία με τη θητεία του Δ.Σ. που εκλέχθηκε παράλληλα με αυτή. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι και μέλη του Δ.Σ.

Συγκροτείται ανάλογα με το Δ.Σ. σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία των 2/3. Συνέρχεται υποχρεωτικώς, όταν το ζητήσουν το 1/10 τουλάχιστον από τα ταμειακώς εντάξει μέλη και προβαίνει στο ζητούμενο έλεγχο.

Άρθρο 28. Έργο και καθήκοντα ΕΛ.ΕΠ

Έργο της ΕΛ.ΕΠ. είναι:

 • Ο έλεγχος της διαχειρίσεως των οικονομικών του Σωματείου εκ μέρους του Ταμία και του Δ.Σ. γενικά. Ειδικότερα ελέγχονται λεπτομερώς οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η αιτιολογία τους, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, οι πηγές τους και γενικά ό,τι αφορά οικονομικές δοσοληψίες του Σωματείου.
 • Η Σύνταξη και υποβολή εκθέσεως στις Γ.Σ. σχετικά με την εκτέλεση των προηγουμένων καθηκόντων της και των πορισμάτων από τους γενομένους ελέγχους. Αντίγραφο της εκθέσεώς της προς της Γ.Σ. και στο Δ.Σ. χορηγεί εφόσον ζητηθεί .
 • Ως προς την άσκηση των καθηκόντων της έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν τα οικονομικά του Σωματείου, γι’ αυτό το Δ.Σ. φροντίζει να θέτει στη διάθεσή της τα σχετικά έγραφα και στοιχεία του Σωματείου.
 • Αν διαπιστώσει οικονομικές ατασθαλίες εκ μέρους του Δ.Σ. μπορεί με ομόφωνη απόφαση των μελών της να ζητήσει τη σύγκλιση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρ10 του παρόντος καταστατικού που εφαρμόζεται ανάλογα.

Άρθρο 29. Βιβλία του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1) Βιβλίο Μητρώου
2) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
3) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
4) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
5) Βιβλίο Υλικού και Περιουσιακών Στοιχείων.
6) Βιβλίο Ταμείου Εσόδων – Εξόδων
7) Βιβλίο Ελεγκτικής Επιτροπής.

Με απόφαση του Δ.Σ. εκτός από τα παραπάνω βιβλία του Σωματείου μπορεί να τηρήσει και άλλα, όταν κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του.

Τα βιβλία του Σωματείου φυλλομετρούνται και αριθμούνται κατά σελίδα. Στην τελευταία σελίδα κάθε βιβλίου συντάσσεται πράξη του Προεδρείου που αναφέρει τον αύξοντα αριθμό και τα φύλλα του βιβλίου, το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί, τόπο και χρόνο, ημερομηνία κλπ. κατά την οποία έλαβε τόπο η πράξη. Η πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα.

Άρθρο 30. Ειδικές διατάξεις

Θέματα Πολιτικής απαγορεύεται να αποτελούν ζητήματα συζήτησης στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ. ή στην ΕΛ.ΕΠ.

Άρθρο 31.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στο Δήμο Αθηναίων.

Άρθρο 32.

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μόνον εγγράφως γίνεται και έπειτα από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 33.

Το παρόν Καταστατικό συμπληρώνεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σωματείων, ιδίως από τις σχετικές διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα του Αστικού Κώδικα και αναφέρονται στο Σωματείο.

Σε περίπτωση αμφιβολίας περί της εφαρμογής διατάξεως του παρόντος καταστατικού ή μη, ανατρέχουμε σε αντίστοιχη των αποφάσεων Σωματείων και των άρθρων του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 34.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του με ανάταση χειρός και τελικώς εγκρίθηκε ως έχει υπό των ιδρυτικών αυτού μελών. Η μέριμνα δε για την κατά το Νόμο έγκριση του Καταστατικού ανατέθηκε στην εκλεγείσα από τους ιδρυτές του Σωματείου Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τους:

1. Μηλιό Ελευθέριο, κάτοικο Ιεράπετρας Κρήτης, Λασθένους 3 ως Πρόεδρο
2. Αγγουράκη Φώτη, κάτοικο Αθηνών, Αμφείας 16-18 ως Αντιπρόεδρο
3. Μαρινοπούλου Άρτεμη, κάτοικο Αθηνών, Λυδίας 5-7 ως Γενικός Γραμματέα
4. Μηλιώτη Θεοδόσιο, κάτοικο Αθηνών, Εθν.Μακαρίου 121, Δάφνη ως Αναπληρωτή Γεν Γραμματέα
5. Κατεινά Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, Σχολείου 26 Αγ.Παρασκευή ως Ταμία
6. Βασιλάκη Νικόλαο, κάτοικο Αθηνών, Μπερόβου 3, Κυψέλη ως έφορο
7. Πατσαδέλη Αικατερίνη, κάτοικο Αθηνών, Σχολείου 5, Αγ. Παρασκευή ως τακτικό μέλος

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AthensMBA»

1. Αγγουράκης Φώτιος του Παναγιώτη, Ραυτοπούλου 68, Ηράκλειο Κρήτης
2. Αθανασοπούλου Χρυσή του Nικολάου, Αριστοφάνους 7, Άλιμος, Αθήνα
3. Αναστασοπούλου Κυριακή του Δημητρίου, Λαμψάκου 4, Αθήνα
4. Βασιλάκης Νικόλαος του Κυριάκου, Μπερόβου 3, Κυψέλη, Αθήνα
5. Βελισσαρίου Αλεξάνδρα του Ευάγγελου, Ζολιώτη 9 Πατήσια, Αθήνα
6. Γιαμουρίδης Θεόδωρος του Αβραάμ, Χρυσανθέμων 74, Ζωγράφου, Αθήνα
7. Καρυώτης Παναγιώτης του Κων/νου, Λεωνίδου 5, Π.Φάληρο, Αθήνα
8. Κατεινάς Ιωάννης του Βασιλείου, Σχολείου 26, Αγ.Παρασκευή, Αθήνα
9. Κοσμόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Εμπεδοκλέους 9-13, Παγκράτι, Αθήνα
10. Κουράκης Αλέξανδρος του Νικολάου, Ταινάρου 151 Α.Γλυφάδα,
11. Κρεμπούνης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Πολυμνίας 46, Χολαργός
12. Λάσκαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, Γύζη 8, Π.Ψυχικό, Αθήνα
13. Μαραγκάκης Αριστοτέλης του Ευτύχιου, Ιάσωνος 57, Βουλιαγμένη, Αθήνα
14. Μαρινοπούλου Άρτεμις του Σταύρου-Αλέξανδρου, Λυδίας 5-7, Αθήνα
15. Μαστραγγελοπούλου Δέσποινα του Κίμωνα, Παλαιολόγου 64 Π.Φάληρο
16. Μηλιός Ελευθέριος του Ιωσήφ, Λασθένους 3, Ιεράπετρα Κρήτης
17. Μηλιώτης Θεοδόσιος του Ανδρέα, Εθν.Μακαρίου 121, Δάφνη, Αθήνα
18. Μπλατσούκας Αθανάσιος του Γεωργίου, Αγ.Παντελεήμονος 23, Άλιμος
19. Μπούμπουκα Μαρία του Ευάγγελου, Συνεσίου Κυρήνης 9, Νεάπολη, Αθήνα
20. Ντάκος Ιωάννης του Βασιλείου, Ν.Τσαούση 36, Α.Ηλιούπολη, Αθήνα
21. Ντάφλου Αικατερίνη του Ιωάννη, Εστίας 13-15 Αμπελόκηποι, Αθήνα
22. Παπασταθόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Νευροκοπίου 6, Παπάγου,
23. Πατσαδέλη Αικατερίνη του Γεωργίου, Σχολείου 5, Αγ.Παρασκευή
24. Πολύδωρας Γεώργιος του Νικολάου, Κιλκίς 18, Χολαργός, Αθήνα
25. Σφυράκης Δημήτριος του Εμμανουήλ, Αντ. Καστρινάκη 45, Ηράκλειο Κρήτης
26. Τερζόγλου Παύλος – Γεώργιος του Γρηγορίου, Λυκείου 43Α, Αγ.Παρασκευή
27. Τσουρούτα Ελένη του Χρήστου, Αριστοβούλου 35-37, Κ.Πετράλωνα, Αθήνα
28. Υφαντής Σωτήριος του Ιωάννη, Γ. Αναγνώστου 8, Κορωπί
29. Υψηλάντης Ευάγγελος του Εμμανουήλ, Ευριπίδου 3, Χολαργός, Αθήνα
30. Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινώντα, Ευριπίδου 21, Χαλάνδρι, Αθήνα
31. Χαρίρι Μοχσέν του Γολαμάλι, Λαμίας 19, Α.Γλυφάδα
32. Χαρμπής Δήμος του Χρήστου, Βρισηίδος 9, Καλλιθέα, Αθήνα
33. Χριστοπούλου Γαλάτεια του Νικολάου, Στ. Καραγιώργη 24, Ν.Ηράκλειο, Αθήνα

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1999

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ιδρύσεως Σωματείου και εκλογής προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής

Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιουλίου 1999 ημέρα Παρασκευή,

Οι υπογραφόμενοι Έλληνες Πολίτες, έχοντες τα κατά νόμο προσόντα δια την ίδρυση Σωματείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ιδρύομε Σωματείο υπό την Επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AthensMBA» του οποίου έδρα μεν ορίζεται η Αθήνα σκοπός δε αυτός που αναγράφεται στο συνταχθέν υπό σημερινή ημερομηνία Καταστατικό.

Β. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ως έχει το συνταχθέν Καταστατικό συγκείμενο εξ άρθρων τριάντα τεσσάρων (34).

Γ. Προέβημεν εις εκλογή προσωρινής Επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής ως κάτωθι :

1. Μηλιό Ελευθέριο, κάτοικο Ιεράπετρας Κρήτης, Λασθένους 3 ως Πρόεδρο
2. Αγγουράκη Φώτη, κάτοικο Αθηνών, Αμφείας 16-18 ως Αντιπρόεδρο
3. Μαρινοπούλου Άρτεμη, κάτοικο Αθηνών, Λυδίας 5-7 ως Γενικό Γραμματέα
4. Μηλιώτη Θεοδόσιο, κάτοικο Αθηνών, Εθν.Μακαρίου 121, Δάφνη ως Αναπληρωτή Γεν Γραμματέα
5. Κατεινά Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, Σχολείου 26 Αγ.Παρασκευή ως Ταμία
6. Βασιλάκη Νικόλαο, κάτοικο Αθηνών, Μπερόβου 3, Κυψέλη ως έφορο
7. Πατσαδέλη Αικατερίνη, κάτοικο Αθηνών, Σχολείο 5, Αγ.Παρασκευή ως τακτικό μέλος

Εις την οποία αναθέσαμε να προβεί εις την ενέργεια των δεόντων προς αναγνώριση του Σωματείου για το οποίο συνετάγη το παρόν πρακτικό.

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

1. Αγγουράκης Φώτιος του Παναγιώτη, Ραυτοπούλου 68, Ηράκλειο Κρήτης
2. Αθανασοπούλου Χρυσή του Nικολάου, Αριστοφάνους 7, Άλιμος, Αθήνα
3. Αναστασοπούλου Κυριακή του Δημητρίου, Λαμψάκου 4, Αθήνα
4. Βασιλάκης Νικόλαος του Κυριάκου, Μπερόβου 3, Κυψέλη, Αθήνα
5. Βελισσαρίου Αλεξάνδρα του Ευάγγελου, Ζολιώτη 9 Πατήσια, Αθήνα
6. Γιαμουρίδης Θεόδωρος του Αβραάμ, Χρυσανθέμων 74, Ζωγράφου, Αθήνα
7. Καρυώτης Παναγιώτης του Κων/νου, Λεωνίδου 5, Π.Φάληρο, Αθήνα
8. Κατεινάς Ιωάννης του Βασιλείου, Σχολείου 26, Αγ.Παρασκευή, Αθήνα
9. Κοσμόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Εμπεδοκλέους 9-13, Παγκράτι, Αθήνα
10. Κουράκης Αλέξανδρος του Νικολάου, Ταινάρου 151 Α.Γλυφάδα,
11. Κρεμπούνης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Πολυμνίας 46, Χολαργός
12. Λάσκαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, Γύζη 8, Π.Ψυχικό, Αθήνα
13. Μαραγκάκης Αριστοτέλης του Ευτύχιου, Ιάσωνος 57, Βουλιαγμένη, Αθήνα
14. Μαρινοπούλου Άρτεμις του Σταύρου-Αλέξανδρου, Λυδίας 5-7, Αθήνα
15. Μαστραγγελοπούλου Δέσποινα του Κίμωνα, Παλαιολόγου 64 Π.Φάληρο
16. Μηλιός Ελευθέριος του Ιωσήφ, Λασθένους 3, Ιεράπετρα Κρήτης
17. Μηλιώτης Θεοδόσιος του Ανδρέα, Εθν.Μακαρίου 121, Δάφνη, Αθήνα
18. Μπλατσούκας Αθανάσιος του Γεωργίου, Αγ.Παντελεήμονος 23, Άλιμος
19. Μπούμπουκα Μαρία του Ευάγγελου, Συνεσίου Κυρήνης 9, Νεάπολη, Αθήνα
20. Ντάκος Ιωάννης του Βασιλείου, Ν.Τσαούση 36, Α.Ηλιούπολη, Αθήνα
21. Ντάφλου Αικατερίνη του Ιωάννη, Εστίας 13-15 Αμπελόκηποι, Αθήνα
22. Παπασταθόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Νευροκοπίου 6, Παπάγου,
23. Πατσαδέλη Αικατερίνη του Γεωργίου, Σχολείου 5, Αγ.Παρασκευή
24. Πολύδωρας Γεώργιος του Νικολάου, Κιλκίς 18, Χολαργός, Αθήνα
25. Σφυράκης Δημήτριος του Εμμανουήλ, Αντ. Καστρινάκη 45, Ηράκλειο Κρήτης
26. Τερζόγλου Παύλος – Γεώργιος του Γρηγορίου, Λυκείου 43Α, Αγ.Παρασκευή
27. Τσουρούτα Ελένη του Χρήστου, Αριστοβούλου 35-37, Κ.Πετράλωνα, Αθήνα
28. Υφαντής Σωτήριος του Ιωάννη, Γ. Αναγνώστου 8, Κορωπί
29. Υψηλάντης Ευάγγελος του Εμμανουήλ, Ευριπίδου 3, Χολαργός, Αθήνα
30. Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινώντα, Ευριπίδου 21, Χαλάνδρι, Αθήνα
31. Χαρίρι Μοχσέν του Γολαμάλι, Λαμίας 19, Α.Γλυφάδα
32. Χαρμπής Δήμος του Χρήστου, Βρισηίδος 9, Καλλιθέα, Αθήνα
33. Χριστοπούλου Γαλάτεια του Νικολάου, Στ. Καραγιώργη 24, Ν.Ηράκλειο, Αθήνα

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1999

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AthensMBA»

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

1. Μηλιό Ελευθέριο, κάτοικο Ιεράπετρας Κρήτης, Λασθένους 3 ως Πρόεδρο
2. Αγγουράκη Φώτη, κάτοικο Αθηνών, Αμφείας 16-18 ως Αντιπρόεδρο
3. Μαρινοπούλου Άρτεμη, κάτοικο Αθηνών, Λυδίας 5-7 ως Γενικός Γραμματέα
4. Μηλιώτη Θεοδόσιο, κάτοικο Αθηνών, Εθν.Μακαρίου 121, Δάφνη ως Αναπληρωτή Γεν Γραμματέα
5. Κατεινά Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, Σχολείου 26 Αγ.Παρασκευή ως Ταμία
6. Βασιλάκη Νικόλαο, κάτοικο Αθηνών, Μπερόβου 3, Κυψέλη ως έφορο
7. Πατσαδέλη Αικατερίνη, κάτοικο Αθηνών, Σχολείου 5, Αγ.Παρασκευή ως τακτικό μέλος

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1999